Administratorem danych wskazanych podczas dokonania zakupu jest Firma Usługowa AQUA ACTIVE Krzysztof  Chałat, ul. Raciborska 21a/3, 47-208 Reńska Wieś, telefon 669 896 536 . Dane osobowe zbierane są na potrzeby realizacji zamówienia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi czy dostarczenie towaru. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem tych wskazanych w regulaminie sklepu oraz instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy/ przez okres 2 lat , licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.

Z poważaniem,

F. U. AQUA ACTIVE